Кламер БГ - Новини: Слаб министерски контрол над държавните болници

Слаб министерски контрол над държавните болници

България

|
Пон, 27 Ян 2014г. 13:25ч.
Слаб министерски контрол над държавните болници

И двамата здравни министри от правителството на ГЕРБ не са осъществявали контрол в държавните болници, не са следели дали си изпълняват плановете и не са вземали адекватни мерки за ликвидация или преобразуване на заведенията с огромни задължения и тежко финансово състояние. Това са изводите от приключила проверка на Сметната палата да периода от 1 януари 2011 г. до края на 2012 г., като в този период министри на здравеопазването са били Стефан Константинов и Десислава Атанасова. Те са посочени и поименно като носещи отговорност за управленските решения.

Проверката е обхванала 75 търговски дружества, в които здравният министър упражнява права, от които 68 са лечебни заведения, а седем не са здравни заведения. От тях сто процента държавата има в 48 търговски дружества. Пет от дружествата са в ликвидация.

Одитната институция е констатирала още, че няма ред и критерии за избор на ликвидатори, за иницииране на конкурси за избор на управителни органи, за назначаване на контрольори, за изготвянето на тримесечни доклади за финансовото състояние, за утвърждаване на бизнес програмите, за избор и освобождаване на регистрираните одитори и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на Съвета на директорите.

В министерството не са регламентирани процедури за контрол на дейностите по преобразуване на дружествата, които да осигурят своевременност и законосъобразност на действията, пише още в доклада на Сметната палата. Извършено е само едно преобразуване на лечебно заведение – търговско дружество чрез вливане на УМБАЛ-Стара Загора в МБАЛ "Д-р Стоян Киркович”, Стара Загора.

Неефективно и непоследователно е осъществяван контрол при ликвидацията на дружества и не са предприемани своевременни действия. В резултат на това при три от дружествата процедурите са продължили повече от 10 години и към момента на одита не са приключени ликвидационните производства – това са "Вимедит” ЕООД, Видин, "Експомед“ ЕООД, София, и "Медитър” ЕООД, Ловеч. От петте дружества в ликвидация по време на одита е приключила процедурата само на "Лаборекс” ЕАД, София, сочи проверката.

Във водения в министерството регистър не са отразявани навреме промени в отделните дружества за капитала, наименованията, промени в управителните органи, данни от проведени конкурси, и др. Липсата на актуална информация в регистъра крие риск от вземане на неправилни управленски решения, установяват от одитната институция.

Няма условия за ефективно изпълнение на компетентностите на министъра при даване на разрешения за разпоредителни сделки и отдаване под наем на дълготрайни активи на лечебните заведения – търговски дружества. Във вътрешните правила на водещата дирекция липсва ред за съхраняване на документацията. Контролът по приключване на процедурите за продажба и отдаване под наем на дълготрайни активи не е достатъчен, отчитат инспекторите.

През одитирания период министърът на здравеопазването е дал 9 разрешения за продажба на дълготрайни активи - четири са за продажба на недвижими имоти, и пет - за продажба на дълготрайни материални активи. Наличната документация в министерството е непълна и недобре съхранена.

Лечебните заведения–търговски дружества не са предприели ефективни действия за усвояването на целево предоставените средства за капиталови разходи, в резултат на което за одитирания период и предходните три години не са усвоени около 23.1 млн. лв. (за 2007 г. – около 1.6 млн. лв.; за 2008 г. – около 4 млн. лв.; за 2009 г. - около 1.6 млн. лв.; за 2011 г.– около 4.7 млн. лв.; за 2012 г. – 11.2 млн. лв., като за 2012 г. по-голяма част от средствата са предоставени в края на ноември и през декември, което не позволява усвояването им до края на бюджетната година), установява от Сметната палата. С изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, в сила от 1 януари 2013 г., неусвоените целеви средства за капиталови разходи следва да се възстановяват в държавния бюджет по ред, определен от министъра на здравеопазването.

През одитирания период е намален капиталът в две търговски дружества "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани” ЕАД - гр. Бургас и "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД, като с цел преструктуриране на държавното имущество с решения на МС са предоставени имоти съответно на община Бургас и община Хисар. Документацията за намаление на капитала в тези търговски дружества не е подадена в дирекция "Бюджет и финанси” и съответно не е осчетоводена.

В заключение одитната институция посочва, че установените пропуски са резултат от несвоевременно взети решения от министъра, липса на координация на действията между структурните звена в министерството и недостатъчен контрол за осигуряване на ефективно изпълнение на правомощията му в държавните лечебни заведения.

mediapool.bg