Кламер БГ - Новини: Общи условия за използване

Общи условия за използване

  • Декларация за права и отговорности

   • Когато използвате РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА “KLAMER.BG”, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, което става веднага при първоначално използване на каквато и да е част от РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от текущите ОБЩИ УСЛОВИЯ, моля, не използвайте РЕСУРСИТЕ на този ДОМЕЙН и предоставените в тях информация и УСЛУГИ, в това число: всички материали под формата на текст, изображения, аудио, видео, програмен код и/или фрагменти от него.
   • Моментът на обвързване с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ съвпада с момента на отварянето на УЕБСАЙТ от ДОМЕЙНА. Тогава ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва „електронно изявление” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че има желание и намерение да използва УСЛУГИТЕ на ДОМЕЙНА, както и че се е запознал с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и че е съгласен с тях, като се задължава да ги спазва добросъвестно.
  • I. Дефиниции и определения

   • При тълкуването и прилагането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените по-долу термини и изрази с главни букви ще имат следното значение в текста:
   • 1. Под “ОБЩИ УСЛОВИЯ” да се разбират всички положения и клаузи, изброени в секцията “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ”
   • 2. Под “ДОМЕЙН” да се разбира съвкупното пространство на “KLAMER.BG”, състоящо се от множество възли и разположените по тях УЕБСАЙТОВЕ, пощенски и други сървъри в глобалната Интернет мрежа. ДОМЕЙНЪТ “KLAMER.BG” е достъпeн чрез своя унифициран адрес по HTTP, HTTPS, IP или друг стандартизиран протокол и съдържа в своите възли файлове, програмен код, текст, изображения, аудио и видеоматериали, както и други материали и ресурси.
   • 3. Под “УЕБСАЙТ” да се разбира обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес на ДОМЕЙН “KLAMER.BG”, достъпно чрез своя електронен адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програмен код, текст, изображения, аудио и видеоматериали, както и други материали и ресурси.
   • 4. Под “ЛИНК” да се разбира всяка поставена хипервръзка с електронен адрес на съответната Интернет страница, пренасочваща ПОТРЕБИТЕЛЯ към УЕБСАЙТ от същия ДОМЕЙН или към други уебсайтове в глобалната мрежа чрез “кликване” върху него.
   • 5. Под “РЕСУРСИ” да се разбира предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ДОМЕЙНА “KLAMER.BG” информационни материали и продукти, в това число: бази от данни, софтуер, новини, публикации, текст, изображения, фотографски снимки, видео, аудио, програмен код и/или фрагменти от програмен код.
   • 6. Под “УСЛУГИ” да се разбира всички РЕСУРСИ, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на ДОМЕЙНА “KLAMER.BG”.
   • 7. Под “ПОТРЕБИТЕЛ/И” да се разбира всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва УЕБСАЙТОВЕТЕ, УСЛУГИТЕ и РЕСУРСИТЕ, предоставяни в рамките на ДОМЕЙНА.
   • 8. Под “РЕГИСТРАНТ” да се разбира лицето, на чието име е регистриран ДОМЕЙНЪТ “KLAMER.BG”, съгласно Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта .bg и подобластите при “Регистър.БГ“ ООД.
   • 9. Под “ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ“ ще се разбират всички действия или бездействия, нарушаващи етичните норми за поведение в Интернет и Закона на авторското и сродните права, или нанасящи вреди на РЕГИСТРАНТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или трети лица. ЗЛОНАМЕРЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ включват:
    • - изпращане на нежелана поща (spam/junk mail);
    • - изкуствено генериране на висок трафик, с цел нарушаване работата на УЕБСАЙТОВЕ от ДОМЕЙНА и да се попречи на други ПОТРЕБИТЕЛИ да ги използват (flood);
    • - извършване на действия, които могат да се тълкуват като промишлен шпионаж или саботаж, унищожаване на информационни системи или масиви от данни (crack);
    • - разпространяване на „троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или софтуер за неоторизиран отдалечен контрол (malware, spyware);
    • - получаване на достъп до РЕСУРСИ и УСЛУГИ с чужд потребителски акаунт; използване на уязвимости в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack);
    • - смущаване на достъпа на трети лица до Интернет и други компютърни мрежи;
    • - извършване на каквито и да било престъпни действия, административни нарушения или непозволени увреждания по смисъла на Българското законодателство или по законодателството на друга държава от ЕС.
    • - използване на методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съдържание ( "pop-up", "blind link" и други подобни).
   • 10. Под “МОДЕРАТОР” ще се разбира лице, представляващо част от екипа на “KLAMER.BG”, което има за задача да ревизира ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ и коментари и дали те са съвместими с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и с Условията за регистрация. МОДЕРАТОРЪТ влиза в ролята на фасилитатор и използва неутрален подход при разрешаването на конфликти и спорове между ПОТРЕБИТЕЛИ в рамките на ДОМЕЙНА “KLAMER.BG”
  • II. При използването на ДОМЕЙНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ безусловно се задължава:

   • 1. Да спазва Българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, и добрите нрави;
   • 2. Да не нарушава имуществените или неимуществените права и интереси на трети лица или на РЕГИСТРАНТА като право на собственост, право на интелектуална собственост и други; да уведомява своевременно “KLAMER.BG” за всеки случай на открито нарушение при използване на предоставяните УСЛУГИ;
   • 3. Да не извършва ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ.
   • Достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще бъде незабавно прекратен при наличие на информация за нарушаване на което и да е от положенията на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ или извършване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ.
  • III. Права върху съдържанието на ДОМЕЙНА

   • 1. Всички елементи на съдържанието на ДОМЕЙНА, включващи, но без да се ограничават до бази от данни, софтуер, новини, публикации, текст, изображения, фотографски снимки, видео, аудио, програмен код и/или фрагменти от програмен код, и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права или на други закони, уреждащи правото на интелектуалната собственост, и са притежание на РЕГИСТРАНТА и/или на трети лица. Всяко разпространение, използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други на част или цялото съдържание на ДОМЕЙНА без предварително писмено съгласие на РЕГИСТРАНТА или на съответните носители на авторски права е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.
   • 2. УСЛУГИТЕ, предоставяни от ДОМЕЙНА, са предназначени само и единствено за лично ползване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да разпространява по какъвто и да било начин публикуваните в рамките на ДОМЕЙНА материали, както и да копира, отпечатва на хартиен носител или записва и разпространява на цифров носител от тях повече, отколкото се предполага, че е необходимо за задоволяването на личните му нужди. Задължително е запазването на всички надписи и водни знаци върху съдържанието намиращо се в рамките на ДОМЕЙНА, свързани с авторски и други права на собственост.
   • 3. Когато компоненти или материали от ДОМЕЙНА бъдат запаметени на електронен носител от ПОТРЕБИТЕЛЯ или разпечатани за лична и нетърговска употреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да запази и осигури указание за запазените права на РЕГИСТРАНТА и/или на третите лица на всяко копие.
  • IV. Отговорности

   • 1. РЕГИСТРАНТЪТ не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, възпрепятстващи достъпа и използването на УСЛУГИТЕ и РЕСУРСИТЕ в резултат на експлоатирането на компютърното или друго електронно оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем със свързаността към Интернет и други.).
   • 2. РЕГИСТРАНТЪТ не носи отговорност, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ бъде засегнат от компютърни вируси или друг подобен зловреден софтуер, нарушаващ нормалната работа на компютърното или друго електронно оборудване при използването на РЕСУРСИТЕ И УСЛУГИТЕ на ДОМЕЙНА.
   • 3. РЕГИСТРАНТЪТ не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез ЛИНКОВЕ, публикувани в рамките на ДОМЕЙНА, както и за последиците, които биха могли да възникнат за ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с тяхното използване, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи уебсайтове.
   • 4. РЕГИСТРАНТЪТ прави необходимото, за да поддържа актуална информация от източници, които възприема за достоверни, но не гарантира, че те са такива, нито носи отговорност за коректността ѝ или че достъпът до нея е прекъснат.
   • 5. В рамките на ДОМЕЙНА се съдържат преводи на материали, извършени от трети лица (различни от авторите на съответните материали), за чиято точност, коректност и пълнота РЕГИСТРАНТЪТ не дава гаранция и не носи отговорност.
   • 6. РЕГИСТРАНТЪТ си запазва правото по своя преценка и без предварително оповестяване, да прекратява временно или постоянно предоставянето на достъпа до УЕБСАЙТОВЕТЕ от ДОМЕЙНА с цел изменение на тяхното съдържание, както и да прекратява изцяло предоставянето на УСЛУГИТЕ.
   • 7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички загуби, преки, непреки или последвали вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа му до и използването на РЕСУРСИ от ДОМЕЙНА.
   • 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети РЕГИСТРАНТА за всяко свое действие или бездействие, с което е нарушил или е допринесъл да бъде нарушено право на интелектуалната собственост или друго право в рамките на ДОМЕЙНА.
  • V. Промяна на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

   • Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни едностранно по всяко време и без предизвестяване от страна на РЕГИСТРАНТА. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е периодично да следи за възникването на промени. Използването на РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА или която и да е част от тях след датата на извършване на промените ще се счита за приемане на актуализираните условия, които влизат в сила с публикуването им в рамките на ДОМЕЙНА.
  • VI. Допълнителни разпоредби

   • 1. В случай че някое от положенията в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се окаже недействително, това няма да влече след себе си недействителност или незначителност на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ в тяхна цялост. Недействителната клауза ще бъде заменена от съответните норми на закона или установената практика, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се освобождава от обвързаността си от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
   • 2. По всички неуредени от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
   • 3. Всички спорове, отнасящи се до тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, които страните не са успели да решат чрез словесен диалог и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните органи в Република България.
  • Вижте още