Кламер БГ - Новини: Как отпадъците от рудодобива стават суровини

Как отпадъците от рудодобива стават суровини

Мини в бъдещето

|
Пет, 18 Авг 2023г. 08:07ч.
Как отпадъците от рудодобива стават суровини

В рудник

Зелен преход и кръгова икономика в минния бранш!? Не, това не е утопия, а реалност в "Елаците-Мед", част от Групата ГЕОТЕХМИН. Компанията, която при добива на медни руди вади скален материал при откриването на суровината (поради което и той се нарича откривка), вече оползотворява повторно част от него, вместо да го депонира като отпадък. Това означава по-малко въглеродни емисии, повече суровини за бъдещите поколения и спестени разходи.

А откривките, вместо да поемат към сметищата, се превръщат в строителни материали, които отговарят на всички изисквания на европейските и българските стандарти и са сертифицирани по Система 2+ по смисъла на Регламент (ЕС) 305/2011.

Мобилният комплекс Triman, работещ на рудник "Елаците", постига значим екологичен ефект, защото част от откривката не се депонира, а се оползотворява

По-малко отпадъци, повече суровини

В Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на България за периода 2021-2027 г. една от основните стратегически цели е да се образуват все по-малко отпадъци чрез насърчаване на дейности по повторна употреба, поправка, ремонт и преработка на продуктите. Предвижда се въвеждането на нови схеми на отговорност. Обръща се внимание на висококачественото рециклиране чрез насърчаване на разделното събиране и предоставяне на повече и по-качествени вторични суровини за преработващите предприятия.

Ръководството на "Елаците-Мед АД подкрепя европейските и национални политики, насочени към устойчив зелен преход, и политиките, целящи намаляване в най-голяма степен депонирането на отпадъци. Защо изхвърлянето им трябва да бъде заменено със събиране, преработка и оползотворяване?

Защо това е важно?

В кръговата икономика продуктите, които не са необходими и излизат от употреба, се възстановяват като нови в процес на повторно производство. Много стоманени продукти като строителни и селскостопански машини, двигатели за камиони и автомобили, електрически двигатели, домакински уреди и вятърни турбини вече са преработени.

"Нашите усилия също са насочени към максимално оползотворяване на природните ресурси, както и към намаляване на количествата минен отпадък от добива", казва инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на компанията. "По-малко отпадъци означава по-малко въглеродни емисии и повече суровини за бъдещето и следващите поколения. Ние всички сме свидетели на последствията от глобалното затопляне и предприемаме различни мерки, за да ограничим нашия отпечатък върху природата. В допълнение, повторното използване на природни ресурси и/или намаляването на отпадъците позволява на компанията да намали своите разходи и да бъде по-ефективна", отбелязва той.

Система за разделно събиране на отпадъци

На територията на "Елаците-Мед" АД функционира модерна система за събиране, приемане, разтоварване, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци, които се предават за оползотворяване или обезвреждане. В Рудодобивен комплекс и Обогатителен комплекс са изградени три площадки, на които има условия да се третират повече от 40 вида отпадъци. В Рудодобивен комплекс е разположена площадка за отпадъци от черни и цветни метали и площадка за третирането на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци, а в Обогатителен комплекс предстои да бъде въведена в редовна експлоатация площадка за третирането на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци, в това число и отпадъци от черни и цветни метали.

Трите площадки са проектирани и изпълнени по сходен начин, като на тях се извършват дейности по събиране, приемане, разтоварване, предварително третиране, временно съхранение до предаване за последващо оползотворяване или обезвреждане. Обособени са открити и закрити зони за разтоварване, сортиране и съхранение на отпадъците и зона за бракувани автомобилни гуми, разположени са необходимия брой екоконтейнери за събиране и съхранение на опасни отпадъци.

Отпадъците се разделят в специални контейнери, сн. "Елаците-Мед"

Използването на екоконтейнери намалява и/или предотвратява риска от замърсяване на околната среда. Ако е необходимо, при приемане на отпадъците на площадката се извършва и визуален контрол за вида им. Площадките се обслужват от квалифицирани служители, които спазват всички инструкции за безопасност при работа. Събраните отпадъци се предават за последващо оползотворяване или обезвреждане на лицензирани фирми, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

В резултат на отговорното отношение на ръководството, служителите и работниците на "Елаците-Мед" АД и използването на съвременните площадки за разделно събиране се постига предотвратяване на смесването на различни по вид отпадъци и се повишава качеството на предадените за рециклиране вторични суровини. Само за 2022 г. са предадени за оползотворяване близо 4700 т отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба гуми, отпадъци от опаковки, хартия и картон, отпадъчни моторни и хидравлични масла, филтри, абсорбенти и филтърни материали и др.

Усилията за намаляване и оползотворяване на отпадъците, свързани с дейността на компанията, несъмнено смекчават значително влиянието й върху околната среда, имат отношение към устойчивия добив на медни руди и показват ангажираността на "Елаците- Мед" АД към прилагането на практика на модела на кръговата икономика.

mediapool.bg