Кламер БГ - Новини: Новите коли ще трябва да съдържат 25% рециклирана пластмаса

Новите коли ще трябва да съдържат 25% рециклирана пластмаса

Greenpool

|
Четв, 13 Юли 2023г. 16:36ч.
Новите коли ще трябва да съдържат 25% рециклирана пластмаса

Новите коли ще трябва да съдържат 25% рециклирана пластмаса

Нови изисквания за проектирането и производството на нови автомобили и третирането на излезлите от употреба превозни средства, предложи Европейската комисия в четвъртък. Целта е да се засили оползотворяването на ресурси от спрените от движение коли и да се икономисат въглеродни емисии и средства.

Автомобилостроителите ще трябва да проектират и произвеждат превозните средства така, че демонтажът им да е лесен и да може да се подменят части и компоненти по време на използването на автомобила.

Друго важно изискване е 25 процента от използваната при производството на превозното средство пластмаса да е рециклирана, а от това количество една четвърт задължително да е от спрени от движение автомобили. Ще се определят и конкретни цели за повторна употреба на рециклирани стомана и алуминий.

Допълнителни мерки ще подкрепят пазара за повторна употреба, вторично производство и обновяване на части и компоненти на превозно средство. Държавите членки се насърчават да предоставят стимули за сервизи и сервизи в подкрепа на продажбата на резервни части.

След сваляне от регистрация на автомобил ще има изискване 30 процента от пластмасата в него да се рециклира.

Износ само на технически изправни автомобили

В предложения регламент се предвижда и забрана на износа на технически неизправни превозни средства с цел да се избегне замърсяването на въздуха или рисковете за пътната безопасност в трети държави.

В момента ЕС е най-големият износител на употребявани превозни средства в света. През 2020 г. за трети държави са заминали 870 хил. автомобила за 3.85 милиарда евро. Повечето от тях са отпътували за Африка, Източна Европа, Централна Азия и Близкия изток и макар излезлите от употреба коли да се считат за опасни отпадъци и износът им от ЕС за държави, които не са членки на ОИСР, да е забранен, това не се отнася за стари, но все още в движение автомобили.

Предвижда се също така цифрово проследяване на излезлите от употреба превозни средства в целия ЕС, по-добро отделяне на старите от излезлите от употреба автомобили и повече глоби за нарушения.

Обхватът на тези мерки ще бъде постепенно разширен, така че да включва нови категории като мотоциклети, камиони и автобуси, като се гарантира по-всеобхватно покритие, съобщават от Европейската комисия.

Може и по-добре

Шест милиона превозни средства годишно достигат края на жизнения си цикъл в Европа.

Настоящите правила на ЕС са подобрили събирането на излезли от употреба превозни средства, успешно са намалили опасните вещества в превозните средства и са увеличили рециклирането на излезлите от употреба превозни средства до около 85% от материалите, които те съдържат. Повечето от тези материали обаче са метални отпадъци, които се нарязват и не са достатъчно сортирани и оползотворени. Само 19% от пластмасите от излезли от употреба превозни средства се рециклират. Електрониката и композитните материали трудно се преработват, а са важен неизползван потенциал както за околната среда, така и за икономиката. Освен това в момента твърде много превозни средства не се събират правилно в края на жизнения им цикъл и много стари, негодни за движение по пътищата и замърсяващи автомобили се изнасят в трети държави.

В същото време автомобилният сектор в Европа държи 10% от общото потребление на пластмаси, което се равнява на 6 милиона тона годишно. Секторът е отговорен и за значителен дял от търсенето на стомана (17%, около 7 милиона тона годишно), алуминий (42% за цялото транспортно оборудване, около 2 милиона тона годишно) и мед (6%, използвани за автомобилни части). Електрификацията на превозните средства ще увеличи допълнително необходимостта от суровини от изключителна важност, като редкоземните елементи, аргументират новите изисквания от Брюксел.

Спестени СО2 емисии и милиарди

Очаква се предложените действия да генерират нетни приходи в размер на 1.8 милиарда евро до 2035 г., като се създадат допълнителни работни места и се увеличат потоците от приходи за сектора за управление и рециклиране на отпадъците. Очаква се и годишно намаляване с 12.3 милиона тона емисии на въглеродните емисии до 2035 г., което се равнява на 2.8 милиарда евро. Също така ще се постигне по-добро оползотворяване на 5.4 милиона тона материали и по-голямо използване на изключително важните за отрасъла суровини.

Общите разходи по предложения регламент за всички икономически оператори и потребители, взети заедно, се оценяват на по-малко от 70 евро за превозно средство, пуснато на пазара през 2035 г., посочват още от ЕК.

Според нейните оценки новите изисквания ще създадат допълнителни 22 100 работни места в сектора на рециклирането на автомобили.

Предстои разглеждането на предложения регламент от Европейския парламент и от Съвета на ЕС в рамките на обикновената законодателна процедура.

mediapool.bg