Кламер БГ - Новини: Условия за регистрация

Условия за регистрация

  • Настоящите Условия за регистрация уреждат взаимоотношенията между "KLAMER.BG" от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които се регистрират с потребителско име или адрес на електронна поща и парола за вход в УЕБСТРАНИЦИТЕ на ДОМЕЙНА.
  • По отношение на дефинициите и определенията в този документ, моля прочетете първа точка от Общите условия на използване на “KLAMER.BG”
  • I. Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистриране

  • Имайки предвид, Общите условия на използване на “KLAMER.BG” и настоящите Условия за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ:
  • 1. Се съгласява, че когато попълва регистрационната форма, ще предостави пълна, вярна и актуална информация за себе си (наричана оттук нататък с дефиницията ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ);
  • 2. Се ангажира да нанася своевременно промени в своята ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ с оглед на нейната пълнота, достоверност и актуалност.
   • - В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя невярна, неточна, неактуална или непълна информация, “KLAMER.BG” си запазва правото да деактивира или изтрие информацията за неговия адрес на електронна поща и да му откаже по-нататъшен достъп до част, или до всички свои УСЛУГИ.
   • - Имайки предвид сигурността и правото на личен живот на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, “KLAMER.BG” информира всички родители, че УСЛУГИТЕ се предоставят на широката аудитория и че определянето на подходящите УСЛУГИ и РЕСУРСИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.
  • II. Конфиденциалност и политики за защита на ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

  • 1. “KLAMER.BG” не е регистриран в Комисията за защита на личните данни и не дава никакви гаранции на ПОТРЕБИТЕЛЯ за неприкосновеността на неговата ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, въпреки това “KLAMER.BG” предприема необходимите мерки, за да я защити, доколкото това е възможно.
  • 2. Приемайки настоящите Условия за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име или адрес на електронна поща и парола, изрично се съгласяват предоставената от тях ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ да бъде обработвана от “KLAMER.BG” по електронен път - в случай на поискана доставка на УСЛУГА и при необходимост от помощ от екипа на “KLAMER.BG”.
  • 3. Всяка доброволно предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от “KLAMER.BG” с цел поддръжка на определени функционалности на УСЛУГИТЕ.
  • 4. “KLAMER.BG” уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНA ИНФОРМАЦИЯ на ПОТРЕБИТЕЛЯ за рекламна цел, без неговото изрично съгласие
  • 5. “KLAMER.BG” си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛЯ за разкриване на идентичността му в случаи, че това е необходимо за изпълнение на Закона, за юридически процедури, с цел спазване на настоящите Условия за регистрация или Общите условия на използване на “KLAMER.BG”.
  • 6. Личната кореспонденция между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е конфиденциална и “KLAMER.BG” декларира, че няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  • III. Права за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ

  • 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира със собствен адрес на електронна поща и парола, като гарантира, че до тях нямат достъп трети лица. След извършването на процеса по регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до УСЛУГИТЕ И РЕСУРСИТЕ в ДОМЕЙНА “KLAMER.BG”.
  • 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да поддържа конфиденциалността на използваните от него електронна поща и парола за достъп до “KLAMER.BG” и е изцяло отговорен за всички дейности, които могат да се извършат чрез използване на неговата електронна поща и парола.
  • 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми своевременно “KLAMER.BG” за всяко непозволено от него използване на електронната му поща и парола за достъп до РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА, както и за всяко друго нарушаване на сигурността; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (чрез logout/изход) в края на всяка сесия.
  • 4. В случай на загубване или забравяне на паролата за достъп до РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА, “KLAMER.BG” ще генерира автоматично новa и ще я изпрати за потвърждение на регистрирания от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща.
  • 5. “KLAMER.BG” не носи отговорност за каквито и да е материални или нематериални щети и загуби, възникнали поради или вследствие на неспазване на клаузите в настоящите Условия за регистрация или Общите условия на използване на “KLAMER.BG”.
  • IV. Сигурност на ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

  • 1. “KLAMER.BG” разбира колко е важна сигурността на ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В раздела Политика за използване на бисквитки (cookies) е поместена информация за това какъв тип лична и обобщена информация се обработва и съхранява при работа с УСЛУГИТЕ И РЕСУРСИТЕ на “KLAMER.BG”.
  • 2. “KLAMER.BG” не продава лична информация на трети страни.
  • 3. “KLAMER.BG” събира следната информация от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си:
   • 3.1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ - тази информация се изисква при някой УСЛУГИ при регистрация за тяхното ползване. Тя може да включва адрес на електронна поща, парола , потребителско име, пол, дата на раждане, хобита и други подобни. Чрез тази информация “KLAMER.BG” се старае да направи УСЛУГИТЕ, които предлага по-подходящи за всеки един потребител и декларира, че тя може да бъде предадена на трети страни само и единствено след личното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.
    Случаите, в които предоставянето на тази информация на трети страни може да се случи без изрично предупреждение, но по определения от Закона ред, е при изискване от съответните държавни органи.
   • 3.2. Обща информация - Log files - също като повечето уеб портали “KLAMER.BG” събира и използва данни в лог файлове. Тази информация съдържа ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ IP адрес, какъв браузър и операционна система се използват, в кое време е посетен ДОМЕЙНЪТ, включително УСЛУГИТЕ, РЕСУРСИТЕ и УЕБ СТРАНИЦИТЕ,които са посетени.
   • 3.3. Бисквитки - Cookies - информация за тези, които се ползват в “KLAMER.BG” има в раздела Политика за използване на бисквитки (cookies).
  • V. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ при публикуване на ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ.

  • За да публикува ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ в “KLAMER.BG”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да е регистриран в някой от УЕБСАЙТОВЕТЕ на ДОМЕЙНА или да използва УСЛУГАТА БЛОГ. Регистрацията е безплатна.
  • Освен да публикува, всеки ПОТРЕБИТЕЛ има правото да оценява коментарите на другите ПОТРЕБИТЕЛИ.
  • 1. По отношение на БЛОГА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
   • 1.1. Да използва УСЛУГАТА БЛОГ, свързана с предоставяне на ограничено по размер свободно дисково пространство на сървър на “KLAMER.BG”.
   • 1.2. Да публикува, съхранява и систематизира в различни категории, както и посредством избрани от него ключови думи, ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ.
   • 1.3. Да има достъп до административен панел на БЛОГА, чрез който има възможност да избере графичното оформяне на БЛОГА по предварително зададени модели, да добавя, редактира и премахва ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, да активира получаване на съобщения за нови коментари по електронна поща или други канали за комуникация в избрано от него време, в условия на Интернет връзка до УСЛУГИТЕ и РЕСУРСИТЕ в ДОМЕЙНА.
  • 2. По отношение на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
   • 2.1. Да публикува коментари, изразяващи неговото мнение, съгласие, несъгласие или оценка, свързани с ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ, което се публикува в рамките на ДОМЕЙНА;
   • 2.2. Да репликира вече публикувани коментари;
   • 2.3. Да добавя ЛИНКОВЕ към други уебсайтове, само в случаите, когато са свързани с темата на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ;
   • 2.4. Да гласува за коментар само веднъж от един и същ IP адрес;
   • 2.5. Да докладва на МОДЕРАТОР неуместни мнения;
   • 2.6. Да възразява писмено, използвайки формата за докладване на проблеми, ако сметне, че коментарите му са модерирани неправомерно.
   • 2.7. Да докладва на МОДЕРАТОР, ако има съмнения, че дадено ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ е неуместно, накърняващо, опасно, нарушаващо неговите авторски права или тези на трето лице.
  • 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право:
   • 3.1. Да причинява вреда на малолетни или непълнолетни лица по какъвто и да е начин.
   • 3.2. Да се представя за човек или група хора, включително и, но не само за:
    • - представител на “KLAMER.BG”;
    • - друго лице, което да заблуждава за принадлежността си към група хора, организации или отделен човек по какъвто и да било начин;
   • 3.3. Да фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства и маркери, с цел да се завоалира или смени произходът на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ, на РЕСУРСИТЕ или УСЛУГИТЕ, предлагани в рамките на ДОМЕЙНА;
   • 3.4. Да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин информация под формата на ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, за която няма право да предава по Закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (напр. вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване).
   • 3.5. Да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;
   • 3.6. Да събира и използва неправомерно ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ за други ПОТРЕБИТЕЛИ
   • 3.7. Да формулира, изпраща или предава по какъвто и да е друг начин ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, което :
    • 3.7.1. Да противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, Общите условия за използване, настоящите Условия за регистрация, Интернет етиката и добрите нрави;
    • 3.7.2. Да съдържа или пропагандира насилие (в това число насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство и личността, заплахи за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека;
    • 3.7.3. Да съдържа порнографски или открито сексуален характер;
    • 3.7.4. Да съдържа ясно различими тела или дезинтегрирани части от телата на жертви, вследствие на катастрофи, тежки инциденти, тероризъм и престъпления;
    • 3.7.5. Да обижда личното изповядване на дадена религия или философия;
    • 3.7.6. Да агитира в полза на каквито и да било религии, философии, духовни възгледи, учения, доктрини;
    • 3.7.7. Да е обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен с изричното съгласие на ностителя на това право.
    • 3.7.8. Да пропагандира и агитира към дискриминация, основана на пол, раса, етнос, възраст, сексуална ориентация, вероизповедание, политически възгледи, професия, материален статус, семеен статус, здравен статус, хранителни и други лични навици, незасягащи правата на трети лица, или да проповядва недемократични идеологии;
    • 3.7.9. Да накърнява доброто име на другиго, подтиква или директно призовава към насилствена смяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление по смисъла на Закона, към насилие над личността или към разпалване на расова, етническа или религиозна вражда;
    • 3.7.10. Да съдържа информация, подтикваща, призоваваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
    • 3.7.11. Да съдържа информация за чужди пароли или права за достъп, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
    • 3.7.12. Да агитира за използването на методи за лечение и самолечение чрез вътрешно или външно приложение на лекарства, ваксини, отвари, екстракти, есенции и други вещества с органичен или неорганичен характер.
     • - “KLAMER.BG” моли ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да се консултират с квалифицирано медицинско лице, преди да решат да прилагат информацията от ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ върху собственото си здраве или това на трети лица.
     • - “KLAMER.BG” призовава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ публикуващи ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ на здравна тематика, да съобразяват характера на материалите и поведението си, така че да не създават рискове за живота и здравето на трети лица.
  • VI. Права на МОДЕРАТОРИТЕ на “KLAMER.BG”

  • 1. МОДЕРАТОРИТЕ имат право да скриват или изтриват коментари и ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, представляващи:
   • 1.1. Спам или непоискани рекламни съобщения;
   • 1.2. Мнения, които са извън темата на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ, към което се отнасят;
   • 1.3. Нецензурни, вулгарни или дискриминиращи личността мнения;
   • 1.4. Призиви към каквато и да било дискриминация, етническа, верска, расова нетърпимост или насилие;
   • 1.5. Обидни квалификации по отношение физическите, интелектуалните или моралните характеристики на конкретни личности, включително към други ПОТРЕБИТЕЛИ;
   • 1.6. Порнография или съдържание с ясно различими тела или дезинтегрирани части от телата на жертви, вследствие инциденти;
   • 1.7. Лични данни според Закона за защита на личните данни;
   • 1.8. Информация, която може да бъде санкционирана по Закона за кредитните институции. Според чл. 152 от него за разпространяване на невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, глобата е от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение глобата е от 3000 до 10000 лв. Ако нарушението е извършено чрез средство за масово осведомяване, глобата е от 5000 до 10 000 лв. и при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.
  • 2. МОДЕРАТОРИТЕ имат право да прекратяват:
   • 2.1. Временно или постоянно достъпа до правото за публикуване на коментари от страна на ПОТРЕБИТЕЛИ, които системно публикуват някое от гореизброените типове съдържание.
   • 2.2. Временно или постоянно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛИ до правото за публикуване на ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, което е в разрез с допустимото съдържание в настоящите Условия за регистрация.
   • 2.3. Съществуващи или новосъздадени регистрации, за които имат съмнения че принадлежат на вече санкционирани ПОТРЕБИТЕЛИ.
  • 3. МОДЕРАТОРИТЕ нямат право:
   • 3.1. Да променят текста в коментарите и ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ;
   • 3.2. Да дават оценка, лично мнение или да изразяват пристрастие към коментарите на даден ПОТРЕБИТЕЛ или неговото ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ.
  • VII. Други

  • 1. “KLAMER.BG” си запазва правото да променя технологиите и дизайна на предоставяните УСЛУГИ и РЕСУРСИ, изискващи регистрация, без предварително известяване.
  • 2. “KLAMER.BG” има правото, но не и задължението да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ, РЕСУРСИ, новини свързани с ползваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ или с промени в някои от условията и начините за използване на настоящите УСЛУГИ.
  • 3. За съдържанието на всички реклами, фигуриращи в УЕБСАЙТОВЕТЕ от ДОМЕЙНА на “KLAMER.BG”, както и за запазените търговски марки, към които те се отнасят, отговорност носят единствено и само рекламодателите.
  • 4. “KLAMER.BG” си запазва правото да изтрие ПОТРЕБИТЕЛСКА регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не я е използвал в продължение на 12 месеца.
  • 5. “KLAMER.BG” има правото да отнеме правата за ползване на безплатни поддомейни в рамките на ДОМЕЙНА “KLAMER.BG”, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по всяко време, в случай на нарушения на Общите условия на използване на “KLAMER.BG” или настоящите Условия за регистрация или ако ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ, поместено в рамките на тези поддомейни не е било контролирано през ПОТРЕБИТЕЛСКАТА администрация повече от 12 месеца.
  • 6. “KLAMER.BG ” си запазва правото да ограничи или прекрати видимостта към ползваните поддомейни в рамките на ДОМЕЙНА “KLAMER.BG”, когато квотите за дисково пространство на ползваните УСЛУГИ, РЕСУРСИ или ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ в тях са превишени, до момента на връщането им в рамките на допустимите параметри на използвано дисково пространство.
  • 7. “KLAMER.BG” има право да отнема заети от ПОТРЕБИТЕЛИ поддомейни в рамките на ДОМЕЙНА, които се отнасят до административната, развойната дейност или са обект на търговски интереси на “KLAMER.BG”. В тези случаи “KLAMER.BG” се ангажира да изпрати уведомяващо съобщение до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него при регистрация адрес на електронна поща. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е оставил некоректен адрес на електронна поща при регистрация, съобщението се счита за прочетено, без “KLAMER.BG” да има задължението да издирва други координати за връзка с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  • 8. Предвид глобалния характер на световната Интернет мрежа и че “KLAMER.BG” е свързан с тази мрежа, “KLAMER.BG” не дава никакви гаранции, че двупосочния поток на информация и комуникация през ДОМЕЙНА, няма да бъде следен и записван от трети страни.